Política de protecció de dades | Federación de Campings Comunidad Valenciana
imagen-8

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES


Titular del Website:Federació de Càmpings Comunitat Valenciana (FCCV)– CIF G12528535 
Direcció: Carrer Reis Catòlics, 17, 6é pis. Alacant (03003), Espanya
Contact:Tel. + 34 96 522 89 30– Email: info@campingscomunidadvalenciana.es
Activitat:Promoció d’allotjaments turístics en càmpings federats de la Comunitat Valenciana

FINALITATS

Clients: Contacte i activitats comercials amb clients.

Clients potencials: Gestió de clients potencials i contactes.

Proveïdors: Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa, màrqueting i comunicació, altres proveïdors.

Clients: (Art. 6.1.b RGPD) Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte.

Clients potencials: (Art. 6.1.b RGPD) Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte.

Proveïdors: (Art. 6.1.b RGPD) Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte.

CONSERVACIÓ

Clients: Durant un termini de 6 anys a partir de l’última confirmació d’interés. Article 30 del Codi de Comerç.

Clients potencials: Durant un termini de 2 anys a partir de l’última confirmació d’interés. Article 5 del *RGPD 2016/679 apartat C.

Proveïdors: Durant un termini de 6 anys a partir de l’última confirmació d’interés. Article 30 del Codi de Comerç.

DESTINATARIS

Clients: Administració Tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals.

Proveïdors: Administració Tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No realitzem transferències internacionals de les seues dades.

PROCEDÈNCIA

Clients: El propi interessat o el seu representant legal.

Clients potencials: El propi interessat o el seu representant legal.

Proveïdors: El propi interessat o el seu representant legal.

DRETS

Vosté té dret accedir a les seues dades, rectificar-los, suprimir-los, limitar o oposar-se al seu tractament, a la seua portabilitat, a retirar el seu consentiment i a presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades). Més informació en el nostre «Avís Legal i Protecció de Dades». 

DETALLS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- INFORMACIÓ GENERAL

La present «Política de Privacitat i Protecció de Dades» té com a finalitat donar a conéixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seues dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per a vetlar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals segons la Unió Europea i l’Estat membre espanyol.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seua autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seues dades personals, per la qual cosa a continuació, li indiquem tots els detalls del seu interés respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tindre accés a les seues dades i quins són els seus drets.

Per tot l’exposat, una vegada revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l’accepte en prova de la seua conformitat i consentiment.

2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui recapta i tracta les seues dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que només o conjuntament amb uns altres determine els fins i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els fins i mitjans del tractament estiguen determinats pel Dret de la Unió Europea o de l’Estat membre espanyol.

En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents:

Federació de Càmpings Comunitat Valenciana (FCCV)– CIF G12528535

Com pot contactar amb nosaltres?

Domicili de les nostres oficines:

Carrer Reis Catòlics, 17, 6é pis. Alacant (03003), Espanya 

Email: info@ campingscomunidadvalenciana.es – Telèfono: + 34 96 522 89 30

3.- MESURES DE SEGURETAT

Què fem per a garantir la privacitat de les seues dades?

La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a garantir la seguretat i la privacitat de les seues dades, evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos al fet que estan exposats.

Entre altres, destaquen les següents mesures:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per a garantir la seguretat del tractament.
 • Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, en cas que es tracte de dades sensibles.

4.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

Per a què volem tractar les seues dades?

Necessitem la seua autorització i consentiment per a recaptar i tractar les seues dades personals, per la qual cosa a continuació li detallem els usos i finalitats previstes.

Clients: Contacte i activitats comercials amb clients.

Clients potencials: Gestió de clients potencials i contactes.

Proveïdors: Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa, màrqueting i comunicació, altres proveïdors.

Durant quant temps conservem les seues dades?

Utilitzem les seues dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Llevat que existisca una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos són:

Clients: Durant un termini de 6 anys a partir de l’última confirmació d’interés. Article 30 del Codi de Comerç.

Clients potencials: Durant un termini de 2 anys a partir de l’última confirmació d’interés. Article 5 del *RGPD 2016/679 apartat C.

Proveïdors: Durant un termini de 6 anys a partir de l’última confirmació d’interés. Article 30 del Codi de Comerç.

5.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Per què tractem les seues dades?

La recollida i el tractament de les seues dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

Clients: (Art. 6.1.b RGPD) Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte.

Clients potencials: (Art. 6.1.b RGPD) Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte.

Proveïdors: (Art. 6.1.b RGPD) Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte.

6.- DESTINATARIS DE LES SEUES DADES

A qui cedim les seues dades dins de la Unió Europea?

A vegades, per a poder complir amb les nostres obligacions legals i el nostre compromís contractual amb vosté, ens veiem davant l’obligació i necessitat de cedir alguns de les seues dades a unes certes categories de destinataris, les quals especifiquem a continuació:

Clients: Administració Tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals.

Proveïdors: Administració Tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals.

A més de les categories de destinataris als quals se cedeixen dades, també poguérem cedir-los a les següents organitzacions (únicament apareixeran si se cediren dades a altres organitzacions). 

Realitzem Transferències Internacionals de les seues dades fora de la Unió Europea?

No realitzem transferències internacionals de les seues dades.

7.- PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTADES

D’on hem obtingut les seues dades?

Clients: El propi interessat o el seu representant legal.

Clients potencials: El propi interessat o el seu representant legal.

Proveïdors: El propi interessat o el seu representant legal.

Quins tipus de dades seues hem recaptat i tractem?

Clients: Dades identificatives que vosté ens facilite (Nom i Cognoms; Adreça postal; NIF / NIE / Passaport; Adreça electrònica; Telèfon).

Clients potencials: Dades identificatives facilitades pel client potencial (Nom i Cognoms; Adreça postal; NIF / NIE / Passaport; Adreça electrònica; Telèfon).

Proveïdors: Dades identificatives (Nom i Cognoms; Adreça postal; NIF / NIE / Passaport; Adreça electrònica; Telèfon), Econòmics, financers i d’assegurances, (Dades bancàries) Transaccions de béns i serveis, (Transaccions financeres).

8.- DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els drets que li emparen?

La normativa vigent de protecció de dades li empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les seues dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seua identitat.

A continuació, li indiquem quals són els drets que li assisteixen:

 • Sol·licitar l’ACCÉS a les seues dades personals.
 • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seues dades.
 • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seues dades (dret al «oblit»).
 • LIMITAR o OPOSAR-SE a l’ús que li donem a les seues dades.
 • Dret a la PORTABILITAT de les seues dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment.
 • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Com pot exercir els seus drets en relació a les seues dades?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent forma, per a totes les tipologies de dades:

Responsable: Federació de Càmpings Comunitat Valenciana (FCCV)– CIF G12528535 

Adreça: Carrer Reis Catòlics, 17, 6é pis. Alacant (03003), Espanya

Contacte: Tel. + 34 96 522 89 30– Email: info@campingscomunidadvalenciana.es

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que li assisteixen, si creu que les seues dades no s’estan recaptant o tractant conforme a la normativa vigent de Protecció de Dades, vosté podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte del qual indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), España

Email: info@aepd.es – Telèfon: 912663517

Web: https://www.aepd.es

9.- CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ

L’acceptació del present document indica que vosté entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat pel que autoritza la recollida i el tractament de les seues dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de «Lectura i Acceptació» de la nostra Política de Protecció de dades i de cookies.