Gegevensbeschermingsbeleid | Federación de Campings Comunidad Valenciana
imagen-2

GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID


Titular del Website:Federatie van Campings van de Valenciaanse Gemeenschap (FCCV) – CIF G12528535
Adres: Calle Reyes Católicos, 17, 6º piso. Alicante (03003), Spanje
Contact:Tel. + 34 96 522 89 30– Email: info@campingscomunidadvalenciana.es
Bedrijfsuitoefening:Bevordering van toeristische accommodatie op campings in de Valenciaanse Gemeenschap

DOELEINDEN

Klanten: Contacten en zakelijke activiteiten met klanten.

Potentiële klanten: Beheer van potentiële klanten en contacten.

Leveranciers: Beheer van klanten/leveranciers, boekhouding, fiscaal en administratief beheer, marketing en communicatie, andere leveranciers

Klanten: (Art. 6.1.b AVG) Bestaan van een contractuele relatie met de betrokkene door middel van een contract of een voorlopig contract.

Potentiële klanten: (Art. 6.1.b AVG) Bestaan van een contractuele relatie met de betrokkene door middel van een contract of een voorlopig contract.

Leveranciers: (Art. 6.1.b AVG) Bestaan van een contractuele relatie met de betrokkene door middel van een contract of een voorlopig contract.

BEWARING

Klanten: Gedurende een periode van 6 jaar vanaf de laatste bevestiging van belangstelling. Artikel 30 van het Wetboek van Koophandel.

Potentiële klanten: Gedurende een periode van 2 jaar vanaf de laatste bevestiging van belangstelling. Artikel 5 van de AVGR 2016/679, lid C.

Leveranciers: Gedurende een periode van 6 jaar vanaf de laatste bevestiging van belangstelling. Artikel 30 van het Wetboek van Koophandel.

ONTVANGERS

Klanten: Belastingdienst; banken, spaarbanken en plattelandsbanken.

Leveranciers: Belastingdienst; banken, spaarbanken en plattelandsbanken.

INTERNATIONALE INFORMATIEOVERDRACHT

Wij geven uw gegevens niet internationaal buiten de Europese Unie door.

AFKOMST

Klanten: De belanghebbende zelf of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Potentiële klanten: De belanghebbende zelf of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Leveranciers: De belanghebbende zelf of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

RECHTEN

U hebt het recht uw gegevens in te zien, te rectificeren, te wissen, de verwerking ervan te beperken of zich ertegen te verzetten, de gegevens overdraagbaar te maken, uw toestemming in te trekken en klachten in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Spaans agentschap voor gegevensbescherming). Meer informatie vindt u in onze “Wettelijke kennisgeving en gegevensbescherming”.

DETAILS OVER ONS PRIVACYBELEID

1.- ALGEMENE INFORMATIE

Het doel van dit “Privacy- en Gegevensbeschermingsbeleid” is de voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door onze instelling of bedrijfsgroep bekend te maken, teneinde uw fundamentele rechten, eer en vrijheden te waarborgen, dit alles in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake de Bescherming van Persoonsgegevens volgens de Europese Unie en de Spaanse lidstaat.

In overeenstemming met deze regelgeving hebben wij uw toestemming nodig voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Daarom vindt u hier alle details die voor u van belang zijn over hoe wij deze processen uitvoeren, voor welke doeleinden, welke andere instellingen toegang kunnen hebben tot uw gegevens en wat uw rechten zijn.

Vanwege het bovenstaande is het van essentieel belang dat u, nadat u ons gegevensbeschermingsbeleid hebt doorgenomen en gelezen, dit beleid aanvaardt als bewijs van uw instemming en toestemming.

2.- verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Wie verzamelt en verwerkt uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, publiek- of privaatrechtelijk, of het bestuursorgaan, die alleen of tezamen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, ingeval het doel van en de middelen voor de verwerking bepaald worden door de wetgeving van de Europese Unie of van de Spaanse Lid-Staat.

In dit geval zijn onze identificatiegegevens als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking de volgende:

Federatie van Valenciaanse Campings (FCCV) – BTW-nummer G12528535

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Adres van onze kantoren:

Calle Reyes Católicos, 17, 6º piso. Alicante (03003), Spanje

Email: info@ campingscomunidadvalenciana.es – Telefoon: + 34 96 522 89 30

3.- VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Wat doen wij om de privacy van uw gegevens te waarborgen?

Onze instelling of ondernemingsgroep treft de nodige organisatorische en technische maatregelen om de veiligheid en de privacy van uw gegevens te waarborgen, wijziging, verlies, verwerking of ongeoorloofde toegang te voorkomen, naargelang de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan zij zijn blootgesteld.

Onder meer zijn hierbij de volgende maatregelen belangrijk:

 • De permanente vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en –diensten te garanderen.
 • De beschikbaarheid van en toegang tot persoonsgegevens, in geval van een fysiek of technisch incident, snel te hertellen.
 • De doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen, regelmatig te verifiëren, te evalueren en te beoordelen.
 • In het geval van gevoelige gegevens, persoonsgegevens te pseudonimiseren en versleutelen.

4.- DOEL VAN DE VERWERKING

Waarom willen wij uw gegevens verwerken?

Wij hebben uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Hieronder vindt u een overzicht van het beoogde gebruik en de doeleinden.

Klanten: Contacten en zakelijke activiteiten met klanten.

Potentiële klanten: Beheer van potentiële klanten en contacten.

Leveranciers: Beheer van klanten/leveranciers, boekhouding, fiscaal en administratief beheer, marketing en communicatie, andere leveranciers

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de hierboven aangegeven doeleinden te bereiken. Tenzij er een wettelijke verplichting of vereiste is, zijn de bewaringstermijnen als volgt:

Klanten: Gedurende een periode van 6 jaar vanaf de laatste bevestiging van belangstelling. Artikel 30 van het Wetboek van Koophandel.

Potentiële klanten: Gedurende een periode van 2 jaar vanaf de laatste bevestiging van belangstelling. Artikel 5 van de AVGR 2016/679, lid C.

Leveranciers: Gedurende een periode van 6 jaar vanaf de laatste bevestiging van belangstelling. Artikel 30 van het Wetboek van Koophandel.

5.- LEGITIMERING VAN DE VERWERKING

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Het verzamelen en verwerken van uw gegevens wordt altijd gerechtvaardigd door een of meer rechtsgrondslagen, die hieronder nader worden toegelicht:

Klanten: (Art. 6.1.b AVG) Bestaan van een contractuele relatie met de betrokkene door middel van een contract of een voorlopig contract.

Potentiële klanten: (Art. 6.1.b AVG) Bestaan van een contractuele relatie met de betrokkene door middel van een contract of een voorlopig contract.

Leveranciers: (Art. 6.1.b AVG) Bestaan van een contractuele relatie met de betrokkene door middel van een contract of een voorlopig contract.

6. – ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS

Aan wie maken wij uw gegevens binnen de Europese Unie bekend?

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en onze contractuele verbintenis met u zijn wij af en toe verplicht en genoodzaakt om sommige van uw gegevens door te geven aan bepaalde categorieën ontvangers, die wij hieronder nader omschrijven:

Klanten: Belastingdienst; banken, spaarbanken en plattelandsbanken.

Leveranciers: Belastingdienst; banken, spaarbanken en plattelandsbanken.

Naast de categorieën van ontvangers aan wie gegevens worden bekendgemaakt, kunnen wij ook gegevens bekendmaken aan de volgende organisaties (zij worden alleen vermeld indien gegevens aan andere organisaties worden bekendgemaakt).

Geven wij uw gegevens buiten de Europese Unie door?

Wij geven uw gegevens niet internationaal buiten de Europese Unie door.

7.- OORSPRONG EN AARD VAN DE VERWERKTE GEGEVENS

Waar hebben we je gegevens vandaan gekregen?

Klanten: De belanghebbende zelf of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Potentiële klanten: De belanghebbende zelf of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Leveranciers: De belanghebbende zelf of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Welke soort gegevens verzamelen en verwerken wij van u?

Klanten: Door u verstrekte identificatiegegevens (naam en achternaam; postadres; BSN / RNI / paspoort; e-mailadres; telefoon).

Potentiële klanten: Door de potentiële klant verstrekte Identificatiegegevens (naam en achternaam; postadres; BSN / RNI / paspoort; e-mailadres; telefoon).

Leveranciers: Identificatiegegevens (Naam en Achternaam; Postadres; BSN / RNI / Paspoort; E-mailadres; Telefoon), Economische, financiële en verzekeringsgegevens, (Bankgegevens) Transacties van goederen en diensten, (Financiële transacties).

8.- RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDEN

Wat zijn uw rechten?

De geldende regelgeving inzake gegevensbescherming beschermt u middels een aantal rechten met betrekking tot het gebruik dat wij van uw gegevens maken. Al uw rechten zijn onpersoonlijk en niet-overdraagbaar, d.w.z. dat zij alleen kunnen worden uitgeoefend door de eigenaar van de gegevens, onder voorbehoud van verificatie van zijn of haar identiteit.

De rechten die u hebt, zijn de volgende:

 • Verzoek tot Toegang tot uw persoonlijke gegevens.
 • Verzoek tot de RECTIFICATIE van uw gegevens.
 • Verzoek tot ANNULERING of verwijdering van uw gegevens (recht om “vergeten” te worden).
 • Ons gebruik van uw gegevens te beperken of te verbieden.
 • Recht op PORTABILITEIT van uw gegevens voor telecommunicatie- of internetdiensten.
 • Recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.
 • Het recht om een klacht over gegevensbescherming in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming.

Hoe kunt u uw rechten met betrekking tot uw gegevens uitoefenen?

Om uw recht op toegang, rectificatie, uitwissing, beperking of verzet, portabiliteit en intrekking van uw toestemming uit te oefenen, kunt u dit voor alle soorten gegevens als volgt doen:

Verantwoordelijke: Federatie van Campings van de Valenciaanse Gemeenschap (FCCV)- BTW-nummer G12528535

Adres: Calle Reyes Católicos, 17, 6º piso. Alicante (03003), Spanje

Contact: Tel. + 34 96 522 89 30- Email: info@campingscomunidadvalenciana.es

Hoe kunt u een klacht indienen?

Naast de rechten die u bijstaan kunt u, indien u van mening bent dat uw gegevens niet in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming worden verzameld of verwerkt, een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit, waarvan u hieronder de contactgegevens vindt:

Agencia Española de Protección de Datos (Spaanse agentschap voor gegevensbescherming)

C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Spanje

Email: info@aepd.es – Teléfono: 912663517

Web: https://www.aepd.es

9.- TOESTEMMING EN AANVAARDING

Met de aanvaarding van dit document geeft u aan dat u alle clausules van ons privacybeleid begrijpt en aanvaardt, en dus toestemming geeft voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens onder deze voorwaarden. Deze aanvaarding gebeurt door het aanvinken van het vakje “Lezen en aanvaarden” van ons beleid inzake gegevensbescherming en cookies.