Wettelijke kennisgeving | Federación de Campings Comunidad Valenciana
imagen-8

WETTELIJKE KENNISGEVING

Overeenkomstig de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende de Diensten van de informatiemaatschappij en de Elektronische handel (in het Spaans LSSICE), stellen wij u hierbij op de hoogte van de volgende juridische aspecten:

EIGENDOM VAN DE WEBSITE

Eigenaar van de website:Federatie van Campings van de Valenciaanse Gemeenschap (FCCV) – CIF G12528535
Adres: Calle Reyes Católicos, 17, 6º piso. Alicante (03003), Spanje
Contact:Tel. + 34 96 522 89 30– Email: info@campingscomunidadvalenciana.es
Bedrijfsuitoefening:Bevordering van toeristische accommodatie op campings in de Valenciaanse Gemeenschap

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het doel van het webportaal https:// campingscomunidadvalenciana.es / is het grote publiek informatie te verstrekken over de activiteiten van deze organisatie en de producten en diensten die zij levert voor de ontwikkeling van haar activiteit.

Het gebruik van elk van de functionaliteiten van de website impliceert de uitdrukkelijke en volledige aanvaarding van de hierin vervatte voorwaarden, onverminderd eventuele bijzondere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op sommige van de specifieke diensten die via de website worden aangeboden.

De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en updates van de informatie op de website of in de opmaak en presentatie ervan door te voeren.

Teneinde de op de website gepubliceerde informatie actueel te houden, kan de inhoud ervan te allen tijde worden gewijzigd, gecorrigeerd, verwijderd of aangevuld; het is derhalve raadzaam de geldigheid of juistheid ervan te controleren door de officiële bronnen te raadplegen.

INTELLECTUEEL, INDUSTRIËEL EIGENDOM EN FRAMES

Alle elementen waaruit de website bestaat, evenals de structuur, het ontwerp, de broncode, de logo’s, merken en andere onderscheidende tekens die erop voorkomen, zijn eigendom van de Federatie van Campings van de Valenciaanse Gemeenschap (FCCV) of van de met haar verbonden ondernemingen en worden beschermd door de desbetreffende intellectuele en industriële eigendomsrechten.

De afbeeldingen en andere grafische elementen op de website worden eveneens beschermd door de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten.

De eigenaar van de website verbiedt uitdrukkelijk framing of het gebruik door derden van andere mechanismen die het ontwerp, de oorspronkelijke configuratie of de inhoud van onze website wijzigen.

Ingeval van gebruik van de inhoud moet de eigendomslicentie ervan worden nageleefd. Daarom is het gebruik, de reproductie, de verspreiding, de openbare mededeling, de transformatie of elke andere soortgelijke of analoge activiteiten strikt zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de FCCV website verboden.

Alleen de volledige of gedeeltelijke reproductie van de teksten en de inhoud van de website is toegestaan, op voorwaarde dat aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De integriteit van inhoud, documenten of grafische voorstellingen wordt gehandhaafd.
  • De eigenaar van de website wordt uitdrukkelijk geciteerd als de bron en oorsprong van de inhoud.
  • Het doel en de strekking van een dergelijk gebruik zijn verenigbaar met de doeleinden van de website en/of de bedrijfsuitoefening van de eigenaar van de website.
  • Geen enkel commercieel gebruik is beoogd, en distributie, openbare mededeling, transformatie of decompilatie is uitdrukkelijk verboden.

Elk ander gebruik moet vooraf en uitdrukkelijk worden meegedeeld aan en goedgekeurd worden door de eigenaar van de website.

Met betrekking tot citaten van producten en diensten van derden, erkent de eigenaar van de website de overeenkomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten ten gunste van hun eigenaars, en hun loutere vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan van rechten of enige verantwoordelijkheid voor hen, noch impliceert het enige goedkeuring, sponsoring of aanbeveling.

De eigenaar van de website verklaart de intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden te respecteren; indien u van mening bent dat onze website uw rechten schendt, neem dan contact op met de eigenaar van de website.

AANSPRAKELIJKHEID

De eigenaar van de website garandeert niet dat er geen fouten voorkomen in de toegang tot de website, in de inhoud ervan, noch dat deze wordt bijgewerkt, alhoewel de eigenaar van de website zijn uiterste best zal doen om deze al naar gelang het geval te vermijden, te corrigeren of bij te werken.

Zowel de toegang tot de website als het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erop staat, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De eigenaar van de website houdt zich niet aansprakelijk voor de opgeslagen informatie en inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot, in forums, chats, blogs, commentaren, sociale netwerken of enig ander middel dat derden in staat stelt om zelfstandig inhoud te publiceren op de website https:// campingscomunidadvalenciana.es /.

Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van de LSSI, stelt de eigenaar van de website zich ter beschikking van alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten, en werkt hij actief mee aan het verwijderen of blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de goede zeden en openbare orde zou kunnen aantasten of schenden. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die voor deze classificatie in aanmerking zou kunnen komen, wordt hij verzocht contact op te nemen met de eigenaar van de website.

De eigenaar van de website acht zich niet aansprakelijk voor de antwoorden die worden gegeven via de verschillende e-mailadressen die op zijn website voorkomen, en daar kan dan ook in geen geval enig bindend rechtsgevolg aan worden ontleend.

LINKS OF HYPERLINKS

Links op onze website kunnen leiden naar webinhoud van derden. Het doel van deze links is uitsluitend om het voor u gemakkelijker te maken de bronnen op het internet te vinden die voor u van belang kunnen zijn. Deze sites behoren echter niet toe aan de eigenaar van de website, noch beoordeelt hij de inhoud ervan en daarom aanvaardt de eigenaar van de website geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, informatie of diensten die mogelijk op deze sites staan, die alleen ter informatie dienen en in geen geval enige relatie impliceren tussen de eigenaar van de website en de personen of instellingen die dergelijke inhoud bezitten of eigenaren van andere sites waar deze zich bevinden. De eigenaar van de website kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de werking van de gelinkte site of voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van die site.

Links naar de website https:// campingscomunidadvalenciana.es / moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het plaatsen van een link impliceert op geen enkele wijze een overeenkomst, contract, sponsoring of aanbeveling door de FCCV van de site die de link plaatst.
  • De website waarop de hyperlink staat, mag geen informatie bevatten met een inhoud die onwettig, discriminerend, in strijd met algemeen aanvaarde ethische beginselen of in strijd met de openbare orde is, noch mag deze inhoud bevatten die in strijd is met de rechten van derden.
  • De eigenaar van de website kan zonder opgaaf van redenen verzoeken om verwijdering van een link naar zijn website. In een dergelijk geval moet de site die de link heeft geplaatst, deze onmiddellijk verwijderen, zodra hij een kennisgeving van de eigenaar van de website ontvangt.
  • De eigenaar van de website is op geen enkele wijze verantwoordelijk en staat niet in voor de duidelijkheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, juistheid of moraliteit van de inhoud of diensten die de instelling van de hyperlink eventueel aanbiedt. De gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle gevolgen, schade of handelingen die kunnen voortvloeien uit het bezoeken van de website waarnaar wordt verwezen.
  • De website waarop de hyperlink staat, mag geen handelsmerk, benaming, logo, slogan of andere onderscheidende tekens van de eigenaar van de website bevatten, behalve de tekens die deel uitmaken van de hyperlink zelf.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In die gevallen waarin persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt of opgeslagen, gebeurt dit in overeenstemming met het op de Website gepubliceerde Privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd in de voettekst of footer van de website.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

In geval van geschillen of conflicten over de interpretatie van de voorwaarden van deze Wettelijke kennisgeving, alsmede in geval van vragen met betrekking tot de diensten van dit portaal, is de Spaanse wet van toepassing.

Voor de beslechting van geschillen die kunnen ontstaan door het bezoeken van de website of door het gebruik van de daarop aangeboden diensten, komen de eigenaar van de website en de gebruiker overeen zich te onderwerpen aan de rechtbanken en tribunalen van Alicante, Spanje, en af te zien van elk andere rechtbank die hen zou kunnen toekomen.